AKTUALNOŚCI

 
 

W Wałbrzychu powstanie Dzienny Dom Senior - WIGOR

(07.08.2015 r.)

5 sierpnia 2015 r. Grażyna Urbańska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w imieniu Gminy Wałbrzych odebrała z rąk Premier Ewy Kopacz oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, list gratulacyjny, informujący o uzyskaniu dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Wałbrzych otrzyma dotację w wysokości 140.000,00 zł.

Gmina Wałbrzych wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Miasto znalazło się wśród 119 samorządów, które otrzymały dotację na ten cel.

Dom Senior – WIGOR powstanie w dzielnicy Stary Zdrój przy ul. Przywodnej 1. Swoje miejsce znajdzie w nim 30 seniorów. Ponadto zostanie przy nim utworzony klub seniora. Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior - WIGOR będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.NOWA SIEDZIBA DZIAŁU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(06.08.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 10 sierpnia 2015 roku, Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie funkcjonował w nowej siedzibie przy ul. Limanowskiego 13.

W związku ze zmianą lokalizacji Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 i 7 sierpnia 2015 r. będzie nieczynny.STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

(05.08.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do dnia 15 września 2015 roku, w Biurze Obsługi i w sekretariacie Ośrodka, można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Wałbrzych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium
i zasiłku szkolnego.

Informujemy również, że obowiązujące kryterium dochodowe w pomocy społecznej wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE

(29.07.2015 r.)

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie - maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE

(09.07.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu poszukuje osób w celu zatrudnienia do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Osoby te zobowiązane są do posiadania co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn.zm.), posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a cyt. powyżej rozporządzenia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoby zainteresowane i posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą w zakresie zatrudnienia uzyskać informacje pod nr telefonu 74 66 40 810 lub 74 66 40 885.

Dokumenty można przesyłać na adres pocztowy lub osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
jak również pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl


ZMIANY GODZIN PRACY OŚRODKA

(19.06.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. ulegają zmianie godziny otwarcia. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.


IV FESTIWAL PODWÓREK

(19.06.2015 r.)

IV FESTIWAL PODWÓREK - plakat

IV FESTIWAL PODWÓREK - wersja tekstowa (doc) Plik doc


wIELE TWARZY Kultury

(01.06.2015 r.)

W sobotę 23 maja 2015r. w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych odbyły się zajęcia warsztatowe z cyklu „Wiele twarzy kultury”. Działania środowiskowe dla młodzieży zorganizowane zostały przez asystentki rodziny MOPS w Wałbrzychu przy współpracy ze Sudeckim Stowarzyszeniem „Mediator”.

więcej ...wIELE TWARZY Kultury


OŚWIADCZENIE WS. PAŃSTWA SMYKOWSKICH

(02.03.2015 r.)

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zawsze dbają przede wszystkim o dobro dzieci. Przyczyną wnioskowania o umieszczenie piątki dzieci Państwa Smykowskich w pieczy zastępczej było zagrożenie zdrowia i życia dzieci.

 • Sąd Rejonowy w dniu 9 grudnia 2014 r. na wniosek kuratora zawodowego wydał postanowienie o umieszczeniu dzieci w placówce.
 • Sąd Okręgowy odrzucił apelację rodziców i utrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w mocy, czym potwierdził słuszność decyzji.
 • W dniu 4 lutego 2014 r. Sąd Rejonowego w Wałbrzychu zobowiązał rodziców do podjęcia warsztatów umiejętności wychowawczej poprzez uczestniczenie w zajęciach szkoły dla rodziców w MOPS, zobowiązując uczestników do składania comiesięcznych sprawozdań z odbytych spotkań do Sądu Rejonowego oraz do Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.
 • Rzecznik Praw Dziecka również nie stwierdził błędu w zasadności tymczasowego zabezpieczenia dzieci w placówce.
 • W dniu 26.02.2015 r. Sąd wydał postanowienie o powrocie dzieci do domu po trzech miesiącach, pod warunkiem systematycznej współpracy z asystentem, pracownikiem socjalnym i kuratorem. Zobowiązał do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych i realizowania planu pomocy oferowanej przez MOPS. Zobowiązano rodziców do systematycznego monitorowania stanu zdrowia dzieci i szybkiego reagowania w przypadku pogorszenia się ich stanu, co poddano nadzorowi kuratora.

Apelujemy o nie przedstawianie pracowników socjalnych jako bezdusznych urzędników zabierających dzieci z powodu biedy i obciążanie ich odpowiedzialnością za zaniedbania rodziców. Sposób pokazywania tej sprawy przez niektóre media podważył autorytet pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy działają przecież w imieniu społeczeństwa.

Zawsze w sytuacji zagrożenia dzieci, pada pytanie,
gdzie był MOPS?
Tu MOPS był na właściwym miejscu!

Rodzina nie może wybierać, z kim chce pracować, a z kim nie, ale w tym przypadku dla dobra sprawy pracownik socjalny i asystent złożyli rezygnację z pracy z tą rodziną. Dyrektor MOPS podjął decyzję o przyznaniu nowego pracownika i asystenta.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabrania ujawniania informacji o osobach korzystających ze wsparcia, więc Dyrektor MOPS nie udziela informacji mediom o rodzinie.

Grażyna Urbańska
Dyrektor MOPS w Wałbrzychu


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

(13.02.2015 r.)

Informujemy, że do piątku, 20 lutego 2015 roku został przedłużony termin wydawania pomocy żywnościowej dla mieszkańców spełniających kryteria określone w poprzednim komunikacie. Skierowania do odbioru pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1000. Do odbioru pomocy zapraszamy również osoby nie korzystające z pomocy społecznej ale spełniającej kryteria opisane w poprzednim komunikacie. W takim wypadku należy wypełnić oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawi skierowanie do odbioru żywności. Preferowane będą rodziny wielodzietne.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w magazynach przy ul. Mickiewicza 7. Szczegółowych informacji w zakresie udzielanej pomocy można uzyskać u pracowników socjalnych MOPS.


KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

(09.02.2015 r.)

Jeszcze do 13 lutego 2015 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydają skierowania po odbiór pomocy żywnościowej w ramach I etapu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodach nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Osoby nie korzystające z pomocy społecznej a spełniające powyższe kryteria, składają oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawia skierowanie po odbiór żywności.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


ARCHIWUM:


[ 2008 r. ] [ 2009 r. ] [ 2010 r. ] [ 2011 r. ] [ 2012 r. ] [ 2013 r. ] [ 2014 r. ]

Centrum Aktywności Lokalnej
 
Centrum Aktywności Lokalnej - Program
 
Wolontariat
 
Certyfikaty

 

   |   strona główna  |  do góry