AKTUALNOŚCI

 
 

UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

(24.11.2015 r.)

W dniu 20 listopada 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W uroczystości udział wzięli obecni i emerytowani pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni goście, m.in.: poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szkół, przedstawiciele placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych.

więcej ...UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU


25 LAT MOPS

(19.11.2015 r.)

25 lat istnienia MOPS - zdjęcie z czerwoną różą

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu świętuje w tym roku jubileusz 25 lecia swojej działalności. Przypadający w dniu 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest więc dla nas świętem szczególnym podwójnie. To wyjątkowa okazja do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie osobom, których praca jest służbą na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Życzę wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej spełnienia w wykonywanej pracy, wiary we własne możliwości i umiejętności, wielu sukcesów, które budują wspólne dobro, uznania dla wykonywanej pracy od otoczenia, aby niesiona pomoc była doceniana i dostarczała wiele życzliwości ze strony wałbrzyszan.

Przekazuję Państwu życzenia szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym i wielu chwil radości i uśmiechu.

Grażyna Urbańska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

W dniu 20 listopada o godz. 1200 w Sali Łańcuszkowej Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, na którą serdecznie zapraszamy.

25 lat MOPS - dolny pasek do zdjęcia z różą


ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE

(29.07.2015 r.)

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na zrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie - maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE

(09.07.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu poszukuje osób w celu zatrudnienia do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Osoby te zobowiązane są do posiadania co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn.zm.), posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a cyt. powyżej rozporządzenia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoby zainteresowane i posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą w zakresie zatrudnienia uzyskać informacje pod nr telefonu 74 66 40 810 lub 74 66 40 885.

Dokumenty można przesyłać na adres pocztowy lub osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
jak również pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl


ZMIANY GODZIN PRACY OŚRODKA

(19.06.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. ulegają zmianie godziny otwarcia. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.


IV FESTIWAL PODWÓREK

(19.06.2015 r.)

IV FESTIWAL PODWÓREK - plakat

IV FESTIWAL PODWÓREK - wersja tekstowa (doc) Plik doc


wIELE TWARZY Kultury

(01.06.2015 r.)

W sobotę 23 maja 2015r. w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych odbyły się zajęcia warsztatowe z cyklu „Wiele twarzy kultury”. Działania środowiskowe dla młodzieży zorganizowane zostały przez asystentki rodziny MOPS w Wałbrzychu przy współpracy ze Sudeckim Stowarzyszeniem „Mediator”.

więcej ...wIELE TWARZY Kultury


OŚWIADCZENIE WS. PAŃSTWA SMYKOWSKICH

(02.03.2015 r.)

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zawsze dbają przede wszystkim o dobro dzieci. Przyczyną wnioskowania o umieszczenie piątki dzieci Państwa Smykowskich w pieczy zastępczej było zagrożenie zdrowia i życia dzieci.

 • Sąd Rejonowy w dniu 9 grudnia 2014 r. na wniosek kuratora zawodowego wydał postanowienie o umieszczeniu dzieci w placówce.
 • Sąd Okręgowy odrzucił apelację rodziców i utrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w mocy, czym potwierdził słuszność decyzji.
 • W dniu 4 lutego 2014 r. Sąd Rejonowego w Wałbrzychu zobowiązał rodziców do podjęcia warsztatów umiejętności wychowawczej poprzez uczestniczenie w zajęciach szkoły dla rodziców w MOPS, zobowiązując uczestników do składania comiesięcznych sprawozdań z odbytych spotkań do Sądu Rejonowego oraz do Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.
 • Rzecznik Praw Dziecka również nie stwierdził błędu w zasadności tymczasowego zabezpieczenia dzieci w placówce.
 • W dniu 26.02.2015 r. Sąd wydał postanowienie o powrocie dzieci do domu po trzech miesiącach, pod warunkiem systematycznej współpracy z asystentem, pracownikiem socjalnym i kuratorem. Zobowiązał do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych i realizowania planu pomocy oferowanej przez MOPS. Zobowiązano rodziców do systematycznego monitorowania stanu zdrowia dzieci i szybkiego reagowania w przypadku pogorszenia się ich stanu, co poddano nadzorowi kuratora.

Apelujemy o nie przedstawianie pracowników socjalnych jako bezdusznych urzędników zabierających dzieci z powodu biedy i obciążanie ich odpowiedzialnością za zaniedbania rodziców. Sposób pokazywania tej sprawy przez niektóre media podważył autorytet pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy działają przecież w imieniu społeczeństwa.

Zawsze w sytuacji zagrożenia dzieci, pada pytanie,
gdzie był MOPS?
Tu MOPS był na właściwym miejscu!

Rodzina nie może wybierać, z kim chce pracować, a z kim nie, ale w tym przypadku dla dobra sprawy pracownik socjalny i asystent złożyli rezygnację z pracy z tą rodziną. Dyrektor MOPS podjął decyzję o przyznaniu nowego pracownika i asystenta.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabrania ujawniania informacji o osobach korzystających ze wsparcia, więc Dyrektor MOPS nie udziela informacji mediom o rodzinie.

Grażyna Urbańska
Dyrektor MOPS w Wałbrzychu


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

(13.02.2015 r.)

Informujemy, że do piątku, 20 lutego 2015 roku został przedłużony termin wydawania pomocy żywnościowej dla mieszkańców spełniających kryteria określone w poprzednim komunikacie. Skierowania do odbioru pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1000. Do odbioru pomocy zapraszamy również osoby nie korzystające z pomocy społecznej ale spełniającej kryteria opisane w poprzednim komunikacie. W takim wypadku należy wypełnić oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawi skierowanie do odbioru żywności. Preferowane będą rodziny wielodzietne.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w magazynach przy ul. Mickiewicza 7. Szczegółowych informacji w zakresie udzielanej pomocy można uzyskać u pracowników socjalnych MOPS.


KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

(09.02.2015 r.)

Jeszcze do 13 lutego 2015 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydają skierowania po odbiór pomocy żywnościowej w ramach I etapu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodach nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Osoby nie korzystające z pomocy społecznej a spełniające powyższe kryteria, składają oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawia skierowanie po odbiór żywności.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


ARCHIWUM:


[ 2008 r. ] [ 2009 r. ] [ 2010 r. ] [ 2011 r. ] [ 2012 r. ] [ 2013 r. ] [ 2014 r. ]

Centrum Aktywności Lokalnej
 
Centrum Aktywności Lokalnej - Program
 
Wolontariat
 
Certyfikaty

 

   |   strona główna  |  do góry