AKTUALNOŚCI

 
 

ŻYCZENIA

(24.12.2014 r.)

Życzenia - Niech te święta będą jasne, ciepłe i pełne śmiechu, niech wypełnią Wasze serce radością, a w Nowym Roku - samych szczęśliwych kart od losu


DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014

(05.12.2014 r.)

DYPLOM DOLNOŚLĄSKIEGO PRACOWNIKA ROKU dla Pani Beaty Scrockiej - mały plakat

DYPLOM DOLNOŚLĄSKIEGO PRACOWNIKA ROKU - wersja tekstowa (doc) Plik doc

W dniu 28 listopada 2014 r. we Wrocławiu odbyła się gala podsumowująca konkurs „Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku”, zorganizowany przez Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej. Laureatem tegorocznej edycji i tytuł Dolnośląskiego Pracownika Roku otrzymała Pani Beata Skrocka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

więcej ...DOLNOŚLĄSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY OŚRODKA W DNIU 10 LISTOPADA

(03.11.2014 r.)

W dniu 10 listopada 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie nieczynny.


LAMPIONY PAMIĘCI

(28.10.2014 r.)

LAMPIONY PAMIĘCI - mały plakat

LAMPIONY PAMIĘCI - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Wzorem lat minionych spotkamy się w Dzień Zaduszny, by upamiętnić Wałbrzyszan, którzy odeszli w mijającym roku. Zasłużonych, podziwianych, wszystkich bliskich naszemu sercu, których brak dotkliwie odczuwamy.

Bądźmy razem w Zaduszki 2 listopada. Tym razem spotkamy się na placu Magistrackim o godz. 1800. Tradycyjnie wypuścimy w niebo płonące lampiony, manifestując wspólnotę, pamięć i szacunek.

Pod adresem lampiony@um.walbrzych.pl najpóźniej do 29 października oczekujemy na imiona i nazwiska osób zmarłych, które zostaną odczytane i pokazane na telebimie.

Wzorem ubiegłego roku prosimy też o nadesłanie na ten email informacji oraz zdjęcia znanych. lubianych i zasłużonych wałbrzyszan którzy odeszli od nas w tym roku. Wyświetlimy na ekranie wspomnienie o nich.


OTWARTY KONKUR OFERT - OGŁOSZENIE

(21.10.2014 r.)

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Wałbrzychu
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu:

 1. sportu,
 2. kultury,
 3. rekreacji i turystyki.

I. Zadanie - Sport

Rodzaj zadań:

 1. organizacja dużych imprez sportowych, zawodów dla osób niepełnosprawnych - promocja sportu, upowszechnianie kultury fizycznej,
 2. szkolenie zawodników niepełnosprawnych przygotowujących się do udziału w zawodach sportowych ogólnopolskich, międzynarodowych,
 3. szkolenie osób niepełnosprawnych z zakresu poruszania się w górach i w wodzie - udzielanie pierwszej pomocy osobom niepełnosprawnym.

II. Zadanie - Kultura

Rodzaj zadań:

 1. organizacja wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadlokalnym w szczególności przeglądów, koncertów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych wydarzeń,
 2. inicjatywy społeczno - kulturalne służące umacnianiu wspólnoty i tożsamości kulturalnej osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Gminy Wałbrzych,
 3. edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych - zadania z zakresu kształtowania postaw prokulturalnych, aktywnego uczestnictwa w kulturze - popularyzacji osiągnięć w sferze kultury i sztuki - rozwijania aktywności twórczej.

III. Zadanie - Rekreacja i Turystyka

Rodzaj zadań:

 1. wsparcie działań promujących rekreację, turystykę i krajoznawstwo osób niepełnosprawnych organizacja rajdów, zlotów, olimpiad i konkursów,
 2. edukacja turystyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Warunki realizacji zadania:

Szacowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki ma wynosić 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin realizacji zadań:
od 30.04.2015 r. do 24.12.2015 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. telefonu 74 664 25 45 lub osobiście w Wałbrzychu, ul. Limanowskiego 9 pok. 4-5 od godziny 730 do 1430.

Ostateczny termin składania ofert upływa 30 listopada 2014 r.

Załączniki:

Oferta - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Sprawozdanie - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Oświadczenia - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu - wersja tekstowa (doc) Plik doc


INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

(03.10.2014 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że w dniu 19.09.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1188).

Zgodnie z art. 1 pkt 33 ww. ustawy uchylone zostały przepisy zobowiązujące do pomniejszania rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka.

Mając na uwadze powyższe począwszy od dnia 19.09.2014 r. zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota 1.000,00 zł miesięcznie.

Ww. zmiany dotyczą rodzin zastępczych, którym świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania zostało przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIENNEGO DOMU POMOCY W WAŁBRZYCHU

(03.10.2014 r.)

Zasady przyjmowania i ustalania odpłatności w Dziennym Domu Pomocy w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 7

 1. Do Dziennego Domu Pomocy mogą zostać skierowane osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.
 2. Wnioski należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 (można za pośrednictwem Dziennego Domu Pomocy, Urzędu Miejskiego itp.),
 3. Pracownik socjalny MOPS w Wałbrzychu przeprowadza wywiad środowiskowy i zbiera dokumentację o dochodach.
 4. Decyzje o skierowaniu i odpłatności wydaje MOPS.
 5. Wysokość odpłatności ustalana jest indywidualnie z uczestnikiem i uzależniona od przyznanego zakresu usług w formie: posiłku, zajęć terapeutycznych, dowozu uczestnika.
 6. Pobyt w Domu jest odpłatny, w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu w trakcie miesiąca.
 7. Na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt w Domu, można uczestnika częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności.
 8. Dom gwarantuje dwa posiłki (śniadanie i obiad) oraz zajęcia terapeutyczne i różne formy spędzania czasu oraz w miarę możliwości dowóz uczestników.
 9. Dom działa od godz. 800 do 1600.
 10. Od godziny 1600 w placówce działa Klub Seniora.

STOP PRZEMOCY

(26.09.2014 r.)

STOP PRZEMOCY - mały plakat

STOP PRZEMOCY - wersja tekstowa (doc) Plik doc


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

(19.09.2014 r.)

Dzień Otwartych Drzwi - mały plakat

Dzień Otwartych Drzwi - wersja tekstowa (doc) Plik doc


PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

(05.06.2014 r.)

Zaproszenie na coroczny PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH - mały plakat

Zaproszenie na coroczny PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH - wersja tekstowa (doc) Plik doc


IV EDYCJA KONKURSU KOLOROWE PODWÓRKA

(20.05.2014 r.)

Rozpoczyna się nabór na kolejną, IV edycję konkursu Kolorowe Podwórka, który adresowany jest do mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Konkurs ma na celu zagospodarowanie oraz poprawę estetyki najbliższego otoczenia. Na inicjatywy sąsiedzkie przeznaczona jest kwota 400,00 zł.

Nad konkursem jak i finałowym Festiwalem, honorowy patronat objął Prezydent Miasta Wałbrzych, Pan Roman Szełemej.

Istotny jest fakt, że podczas Festiwalu Podwórek, który odbędzie się w tym roku 29 czerwca, ponownie zostaną wyłonione i nagrodzone, spośród wszystkich biorących udział w konkursie, trzy najlepsze podwórka.

Regulamin IV edycji konkursu Kolorowe Podwórka - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Formularz zgłoszeniowy - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Formularz sprawozdawczy - wersja tekstowa (doc) Plik doc

Formularz zapotrzebowania - wersja tekstowa (doc) Plik doc


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI KWOTY WYPŁACANEGO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

(14.05.2014 r.)

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - w wysokości 800,00 zł miesięcznie
 • w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - w wysokości 1200,00 zł miesięcznie
 • od 1 stycznia 2016 r. - w wysokości 1300,00 zł miesięcznie

DECYZJE O ZMIANIE WYSOKOŚCI WYPŁACANEGO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO WYDAWANE SĄ Z URZĘDU I NIE WYMAGAJĄ SKŁADANIA ODRĘBNYCH WNIOSKÓW.


KOMUNIKAT W SPRAWIE USTALENIA I WYPŁATY ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW

(12.05.2014 r.)

UWAGA
OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów zasiłek ten przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 • wraz z odsetkami za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 14 maja 2014 r., w którym osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • od dnia 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy poinformuje osoby, pobierające to świadczenie o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 15 MAJA 2014 R. I OD TEGO DNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY OŚRODKA W DNIU 2 MAJA

(29.04.2014 r.)

W dniu 2 maja 2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie nieczynny.


„AKTYWNY SAMORZĄD”!! - PROGRAM POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(17.03.2014 r.)

Uwaga rusza program pomocy dla osób niepełnosprawnych

„Aktywny Samorząd”!!

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu,

Likwidacja bariery transportowej: (obszar A) - pomoc w:

 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (Obszar B) - pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Likwidacja barier w poruszaniu się (Obszar C) - pomoc w:

 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej: (Obszar D) dla osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej, (znaczny lub umiarkowany stopień, aktywnej zawodowo, pełniącej rolę opiekuna prawnego dziecka.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - (Moduł II) dla osoby pobierającej naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (znaczny lub umiarkowany stopień).

Szkolenie kadr samorządowych oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności - (Moduł III).

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Wnioski można składać do 30 marca 2014 r. (Etap I) oraz do 30 września 2014 r. (etap II) w Dziale Rehabilitacji MOPS w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5 godz. od 730-1530. Tel. 74 664-25-43 (4-5)

Informacje na temat programu: na stronie www.pfron.org.pl


„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II NA 2014 ROK”

(06.03.2014 r.)

Wnioski można składać do dnia 15 kwietnia 2014 r. w Dziale Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5 w godz. od 730 do 1530.

Informacje na temat programu: na stronie www.pfron.org.pl, lub tel.74/ 664-25-45.

Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, (obszar B)

 • do 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu tj. do 150.000 zł na każdy projekt,
 • mogą składać zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (obszar C)

 • do 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu tj. do 32.000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy,
 • wniosek mogą składać gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

Likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D)

 • do 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu:
 • do 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • do 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • do 250.000 zł dla autobusów,
 • wniosek mogą składać organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych.
 • do 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu:

Do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON można składać wnioski na:

Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (obszar E)

 • wymagany wkład własny beneficjentów nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.


„OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” - NOWY NABÓR DO PROJEKTU

(14.02.2014 r.)

Ogłoszenie o naborze do VII edycji projektu „Od bierności do aktywności” - mały plakat

Ogłoszenie o naborze do VII edycji projektu „Od bierności do aktywności” - wersja tekstowa (doc) Plik doc


ARCHIWUM:


[ 2008 r. ] [ 2009 r. ] [ 2010 r. ] [ 2011 r. ] [ 2012 r. ] [ 2013 r. ]

Centrum Aktywności Lokalnej
 
Centrum Aktywności Lokalnej - Program
 
Wolontariat
 
Certyfikaty

 

   |   strona główna  |  do góry