AKTUALNOŚCI

 
 

„INVEST - PARK” dla rodzinnych domów dziecka w Wałbrzychu

(30.12.2015 r.)

logotyp Invest Park

W dniach 22-23 grudnia 2015 r. Wałbrzyska Specjana Strefa Ekonomiczna „INVEST - PARK” przekazała dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka w Wałbrzychu 49 gier planszowych o wartości 2349,50 zł. Okazane wsparcie świadczy o zainteresowaniu środowiska lokalnego biznesu sprawami społecznymi na terenie Wałbrzycha.

W Wałbrzychu utworzono w roku bieżącym, aż 6 rodzinnych domów dziecka, w których łącznie przebywa 47 dzieci w wieku od 1 roku do 17 lat. Rodzinne domy dziecka mogą tworzyć rodzice zastępczy z odpowiednim stażem, doświadczeniem i pozytywną opinią. Dwa z sześciu rodzinnych domów dziecka prowadzone są w lokalach udostępnionych z zasobów gminy Wałbrzych. Zostały one gruntownie wyremontowane, dostosowane do potrzeb dzieci i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka są bardzo zaangażowane w opiekę nad dziećmi, strają się im zapewnić nie tylko ciepły i rodzinny dom, ale również dbają o ich wszechstronny rozwój. Funkcja rodzica zastępczego jest trudna, ale też bradzo wdzięczna.

Dziękujemy darczyńcom w imieniu swoim, opiekunów i dzieci, które miały dzieki, tym prezentom weselsze święta.

Zdjęcia ... Zdjęcia z "INVEST ? PARK" dla rodzinnych domów dziecka w Wałbrzychu


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

(17.12.2015 r.)


MOPS NIECZYNNY W WIGILIĘ

(04.12.2015 r.)


POMOC ŻYWNOŚCIOWA PEAD - KOMUNIKAT

(15.12.2015 r.)

Termin wydawania żywności w ramach programu operacyjnego PEAD „Pomoc żywnościowa 2015” został wydłużony do 30 kwietnia 2016 roku.

Wydane przez pracowników socjalnych skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej zachowują ważność do 30 kwietnia 2016 roku.


ZASADA ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

(09.12.2015 r.)

Komunikat

Rodziny, które przekroczyły lub przekroczą próg dochodowy nie muszą utracić prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 roku zasady "złotówka za złotówkę" wraz ze wzrostem dochodów świadczenia będą stopniowo obniżane.

W przypadku gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), do dnia 31 grudnia 2015 roku traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu "złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20 zł.
Zmiany obejmą też rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie w 2016 roku wystąpią do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z wnioskiem o zasiłek rodzinny.


NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE - ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

(09.12.2015 r.)

Komunikat

Od 1 stycznia 2016 roku nowe świadczenie rodzinne
- świadczenie rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom) a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

więcej ... Od 1 stycznia 2016 roku nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie


UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

(24.11.2015 r.)

W dniu 20 listopada 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 25-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W uroczystości udział wzięli obecni i emerytowani pracownicy Ośrodka oraz zaproszeni goście, m.in.: poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, szkół, przedstawiciele placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych.

więcej ...UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU


25 LAT MOPS

(19.11.2015 r.)

25 lat istnienia MOPS - zdjęcie z czerwoną różą

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu świętuje w tym roku jubileusz 25 lecia swojej działalności. Przypadający w dniu 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest więc dla nas świętem szczególnym podwójnie. To wyjątkowa okazja do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie osobom, których praca jest służbą na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Życzę wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej spełnienia w wykonywanej pracy, wiary we własne możliwości i umiejętności, wielu sukcesów, które budują wspólne dobro, uznania dla wykonywanej pracy od otoczenia, aby niesiona pomoc była doceniana i dostarczała wiele życzliwości ze strony wałbrzyszan.

Przekazuję Państwu życzenia szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym i wielu chwil radości i uśmiechu.

Grażyna Urbańska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

W dniu 20 listopada o godz. 1200 w Sali Łańcuszkowej Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, na którą serdecznie zapraszamy.

25 lat MOPS - dolny pasek do zdjęcia z różą


ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ WYŻSZE

(29.07.2015 r.)

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na zrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie - maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE

(09.07.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu poszukuje osób w celu zatrudnienia do świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Osoby te zobowiązane są do posiadania co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz.1598 z późn.zm.), posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa powyżej i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a cyt. powyżej rozporządzenia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Osoby zainteresowane i posiadające odpowiednie kwalifikacje mogą w zakresie zatrudnienia uzyskać informacje pod nr telefonu 74 66 40 810 lub 74 66 40 885.

Dokumenty można przesyłać na adres pocztowy lub osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
jak również pocztą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@mops.walbrzych.pl


ZMIANY GODZIN PRACY OŚRODKA

(19.06.2015 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. ulegają zmianie godziny otwarcia. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.


IV FESTIWAL PODWÓREK

(19.06.2015 r.)

IV FESTIWAL PODWÓREK - plakat

IV FESTIWAL PODWÓREK - wersja tekstowa (doc) Plik doc


wIELE TWARZY Kultury

(01.06.2015 r.)

W sobotę 23 maja 2015r. w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych odbyły się zajęcia warsztatowe z cyklu „Wiele twarzy kultury”. Działania środowiskowe dla młodzieży zorganizowane zostały przez asystentki rodziny MOPS w Wałbrzychu przy współpracy ze Sudeckim Stowarzyszeniem „Mediator”.

więcej ...wIELE TWARZY Kultury


OŚWIADCZENIE WS. PAŃSTWA SMYKOWSKICH

(02.03.2015 r.)

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zawsze dbają przede wszystkim o dobro dzieci. Przyczyną wnioskowania o umieszczenie piątki dzieci Państwa Smykowskich w pieczy zastępczej było zagrożenie zdrowia i życia dzieci.

 • Sąd Rejonowy w dniu 9 grudnia 2014 r. na wniosek kuratora zawodowego wydał postanowienie o umieszczeniu dzieci w placówce.
 • Sąd Okręgowy odrzucił apelację rodziców i utrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w mocy, czym potwierdził słuszność decyzji.
 • W dniu 4 lutego 2014 r. Sąd Rejonowego w Wałbrzychu zobowiązał rodziców do podjęcia warsztatów umiejętności wychowawczej poprzez uczestniczenie w zajęciach szkoły dla rodziców w MOPS, zobowiązując uczestników do składania comiesięcznych sprawozdań z odbytych spotkań do Sądu Rejonowego oraz do Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.
 • Rzecznik Praw Dziecka również nie stwierdził błędu w zasadności tymczasowego zabezpieczenia dzieci w placówce.
 • W dniu 26.02.2015 r. Sąd wydał postanowienie o powrocie dzieci do domu po trzech miesiącach, pod warunkiem systematycznej współpracy z asystentem, pracownikiem socjalnym i kuratorem. Zobowiązał do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych i realizowania planu pomocy oferowanej przez MOPS. Zobowiązano rodziców do systematycznego monitorowania stanu zdrowia dzieci i szybkiego reagowania w przypadku pogorszenia się ich stanu, co poddano nadzorowi kuratora.

Apelujemy o nie przedstawianie pracowników socjalnych jako bezdusznych urzędników zabierających dzieci z powodu biedy i obciążanie ich odpowiedzialnością za zaniedbania rodziców. Sposób pokazywania tej sprawy przez niektóre media podważył autorytet pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy działają przecież w imieniu społeczeństwa.

Zawsze w sytuacji zagrożenia dzieci, pada pytanie,
gdzie był MOPS?
Tu MOPS był na właściwym miejscu!

Rodzina nie może wybierać, z kim chce pracować, a z kim nie, ale w tym przypadku dla dobra sprawy pracownik socjalny i asystent złożyli rezygnację z pracy z tą rodziną. Dyrektor MOPS podjął decyzję o przyznaniu nowego pracownika i asystenta.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabrania ujawniania informacji o osobach korzystających ze wsparcia, więc Dyrektor MOPS nie udziela informacji mediom o rodzinie.

Grażyna Urbańska
Dyrektor MOPS w Wałbrzychu


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

(13.02.2015 r.)

Informujemy, że do piątku, 20 lutego 2015 roku został przedłużony termin wydawania pomocy żywnościowej dla mieszkańców spełniających kryteria określone w poprzednim komunikacie. Skierowania do odbioru pomocy żywnościowej wydają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1000. Do odbioru pomocy zapraszamy również osoby nie korzystające z pomocy społecznej ale spełniającej kryteria opisane w poprzednim komunikacie. W takim wypadku należy wypełnić oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawi skierowanie do odbioru żywności. Preferowane będą rodziny wielodzietne.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w magazynach przy ul. Mickiewicza 7. Szczegółowych informacji w zakresie udzielanej pomocy można uzyskać u pracowników socjalnych MOPS.


KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

(09.02.2015 r.)

Jeszcze do 13 lutego 2015 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydają skierowania po odbiór pomocy żywnościowej w ramach I etapu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodach nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie. Osoby nie korzystające z pomocy społecznej a spełniające powyższe kryteria, składają oświadczenie o dochodach i na tej podstawie pracownik socjalny wystawia skierowanie po odbiór żywności.

Pomoc żywnościowa wydawana jest przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


ARCHIWUM:


[ 2008 r. ] [ 2009 r. ] [ 2010 r. ] [ 2011 r. ] [ 2012 r. ] [ 2013 r. ] [ 2014 r. ]

Centrum Aktywności Lokalnej
 
Centrum Aktywności Lokalnej - Program
 
Wolontariat
 
Certyfikaty

 

   |   strona główna  |  do góry