AKTUALNOŚCI

 
 

„AKTYWNY SAMORZĄD”!! - PROGRAM POMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(17.03.2014 r.)

Uwaga rusza program pomocy dla osób niepełnosprawnych

„Aktywny Samorząd”!!

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu,

Likwidacja bariery transportowej: (obszar A) - pomoc w:

 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (Obszar B) - pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Likwidacja barier w poruszaniu się (Obszar C) - pomoc w:

 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej: (Obszar D) dla osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej, (znaczny lub umiarkowany stopień, aktywnej zawodowo, pełniącej rolę opiekuna prawnego dziecka.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - (Moduł II) dla osoby pobierającej naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (znaczny lub umiarkowany stopień).

Szkolenie kadr samorządowych oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności - (Moduł III).

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Wnioski można składać do 30 marca 2014 r. (Etap I) oraz do 30 września 2014 r. (etap II) w Dziale Rehabilitacji MOPS w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5 godz. od 730-1530. Tel. 74 664-25-43 (4-5)

Informacje na temat programu: na stronie www.pfron.org.pl


„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II NA 2014 ROK”

(06.03.2014 r.)

Wnioski można składać do dnia 15 kwietnia 2014 r. w Dziale Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 9, pok. 4-5 w godz. od 730 do 1530.

Informacje na temat programu: na stronie www.pfron.org.pl, lub tel.74/ 664-25-45.

Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, (obszar B)

 • do 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu tj. do 150.000 zł na każdy projekt,
 • mogą składać zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (obszar C)

 • do 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu tj. do 32.000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy,
 • wniosek mogą składać gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

Likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych (obszar D)

 • do 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu:
 • do 80.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • do 70.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • do 250.000 zł dla autobusów,
 • wniosek mogą składać organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych.
 • do 80% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu:

Do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON można składać wnioski na:

Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (obszar E)

 • wymagany wkład własny beneficjentów nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.


„OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” - NOWY NABÓR DO PROJEKTU

(14.02.2014 r.)

Ogłoszenie o naborze do VII edycji projektu „Od bierności do aktywności” - mały plakat

Ogłoszenie o naborze do VII edycji projektu „Od bierności do aktywności” - wersja tekstowa (doc) Plik doc


ARCHIWUM:


[ 2008 r. ] [ 2009 r. ] [ 2010 r. ] [ 2011 r. ] [ 2012 r. ] [ 2013 r. ]

Centrum Aktywności Lokalnej
 
Centrum Aktywności Lokalnej - Program
 
Wolontariat
 
Certyfikaty

 

   |   strona główna  |  do góry