INTEGRACYJNY DOM DLA BEZDOMNYCH

Integracyjny Dom dla Bezdomnych mieści się na ul. Pocztowej 22, tel. (074) 847 81 26.

       W Integracyjnym Domu dla Bezdomnych znajdują schronienie osoby bezdomne, w myśl ustawy o pomocy społecznej, są to osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowane na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
       Integracyjny Domu dla Bezdomnych jest placówką koedukacyjną dla osób bezdomnych, kobiet i mężczyzn, czynny całodobowo. Wszystkich lokatorów palcówki bezwzględnie obowiązuje regulamin organizacyjny.

Ponadto w placówce prowadzone są:
 •  
 • grupy motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym w środy w godz. 1330 - 1530
 •  
 • poradnictwo psychologiczne w poniedziałki w godz. 1600 - 2000


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  INTEGRACYJNEGO DOMU DLA BEZDOMNYCH

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wałbrzychu

  § 1.

  Integracyjny Dom dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  § 2.

  Z Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, (w dalszej części regulaminu zwany domem), mogą korzystać osoby bezdomne, w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoby niezamieszkujące w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Osoby pełnoletnie, mieszkańcy Wałbrzycha w tym osoby bezdomne niepełnosprawne nie wymagające pomocy osób drugich.

  § 3.

  1. Odpłatność za pobyt w domu jest ustalana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną.
  2. Opłatę za pobyt w domu w wysokości ustalonej przez Ośrodek wnosi osoba korzystająca do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Ośrodka, przy ul. Beethovena 1-2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 - 1400.
  3. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy pomocy społecznej.

  § 4.

  Dom zapewnia pomoc osobom bezdomnym na zasadach określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej poprzez:

  1. Udzielenie schronienia tymczasowego na czas uregulowania sytuacji życiowej osoby bezdomnej.
  2. przyznanie niezbędnego ubrania osobom potrzebującym.
  3. Przyznanie czystej pościeli raz na miesiąc.
  4. Umożliwienie przygotowania sobie posiłku w wyznaczonych pomieszczeniach domu.
  5. Udzielenie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
  6. Udzielenie pomocy w postaci poradnictwa socjalnego, psychologicznego, terapeutycznego i prawnego.

  § 5.

  1. Integracyjny Dom dla Bezdomnych jest domem całodobowym, stacjonarnym, posiadający 60 miejsc.
  2. Jest domem koedukacyjnym, zapewniający osobne pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn.
  3. Osoba bezdomna ubiegająca się o przyjęcie do domu, sprawy meldunkowe i zakwaterowania załatwia u pracownika socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej, pod nieobecność pracownika socjalnego z opiekunem domu.
  4. Do domu nie są przyjmowane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
  5. Bezdomny na czas pobytu w domu otrzymuje kołdrę, koc, poduszkę, pościel, które podlegają zwrotowi z chwilą zaprzestania korzystania z domu.

  § 6.

  Na terenie domu obowiązuje:

  1. Bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających.
  2. Bezwzględny zakaz palenia papierosów,
  3. Bezwzględny zakaz agresji fizycznej i słownej.
  4. Bezwzględny zakaz używania w pokojach mieszkalnych grzałek i innych urządzeń grzewczych.
  5. Bezwzględny zakaz gromadzenia i wnoszenia na teren domu różnych rzeczy (odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.).
  6. Bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt
  7. Cisza nocna od godziny 2200 do 600.

  § 7.

  Do obowiązków osób przebywających w domu należy:

  1. Zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w domu.
  2. Aktywne współdziałanie z pracownikiem socjalnym w opracowaniu i realizowaniu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
  3. Dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
  4. Dbanie o czystość pomieszczeń mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych (aneksy kuchenne, jadalnie, sanitariaty), jak również terenu domu.
  5. Świadczenia prac porządkowych i gospodarczych w domu.
  6. Przestrzegania przepisów p.poż., sanitarnych i bhp.
  7. Poddawania się próbie trzeźwości na żądanie upoważnionych osób.
  8. Informowanie pracownika socjalnego o zachowaniach niewłaściwych i niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi przez współlokatorów domu.
  9. Składanie pisemnej informacji o czasowym opuszczeniu domu oraz podania adresu kontaktowego.
  10. Szanowanie mienia domu (wyposażenie i sprzęty) oraz oszczędne używanie energii elektrycznej, gazu, wody i środków czystości.
  11. Zwracanie równowartości za zniszczenie pościeli oraz zniszczenie wyposażenie i sprzętu znajdującego się w domu.

  § 8.

  Uchylenie decyzji dyrektora Ośrodka i utrata miejsca noclegowego może nastąpić w przypadku:

  1. Wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie domu
   • ponowne przyjęcie do domu może nastąpić po odbyciu przez osobę bezdomną terapii uzależnienia od alkoholu w Ośrodku stacjonarnym udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem (w czasie oczekiwania na przyjęcie do Ośrodka uzależnienia, osoba bezdomna może przebywać w domu pod warunkiem obowiązkowego i aktywnego uczestnictwa w Indywidualnym Programie Wychodzenia z Bezdomności
  2. Nieprzestrzegania regulaminu.
  3. Braku współpracy z pracownikiem socjalnym.
  4. Nieuzasadnionej nieobecności w domu.

  § 9.

  Za rzeczy i przedmioty pozostawione w pomieszczeniach domu Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  § 10.

  Osoby przebywające w domu mają prawo do składania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania domu u drektora Ośrodka w Wałbrzychu, przy ul. Beethovena 1-2.

   

     |   strona główna  |  do góry