"Partnerska Rodzina" - opis projektu

 
Logo Kapitał Ludzki Logo serwisu MOPS Wałbrzych Logo Fundacji Merkury Logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
  
„Partnerska Rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
(01.03.2009 r. - 28.02.2011 r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie z Fundacją „Merkury” realizuje projekt konkursowy pn. „Partnerska rodzina - program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie lub zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, w których co najmniej jedno z małżonków jest długotrwale bezrobotne, często korzystające z pomocy społecznej, w których występuje alkoholizm i przemoc domowa, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem. Bardzo ważne, z punktu widzenia przerwania kręgu wykluczenia społecznego (biedy, alkoholizmu, uzależnienia od pomocy społecznej) w rodzinie jest objęcie działaniami wspomagającymi dzieci i młodzież z tych rodzin. Przewidywane rezultaty:

  • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej,
  • integracja i reintegracja społeczna i zawodowa,
  • stworzenie warunków do eliminowania barier edukacyjnych, społecznych, psychologicznych i zawodowych,
  • wsparcie wolontariatu,
  • wsparcie dzieci i młodzieży,
  • poprawa jakości relacji rodzinnych

Projekt jest realizowany w latach 2009 - 2011 w dwóch cyklach, w których uczestniczyć będzie ogółem 240 osób dorosłych i młodzieży. Wartość projektu wynosi 1.086.248 zł.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w treningach umiejętności społecznych, warsztatach: dziennikarskich, teatralnych, fotograficznych i komputerowych, w zajęciach z doradcą zawodowym.

Projekt przewiduje szereg atrakcyjnych zajęć weekendowych dla całych rodzin.

Logo projektu Partnerska Rodzina

 

   |   strona główna  |  do góry